REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.kolonialnystyl.pl

Sprzedawcą przedmiotów w nim oferowanych jest

DeBe Borowska, NIP 584-262-48-21 (dalej zwany Sprzedającym).

Adres pocztowy sklepu internetowego:

Dorota Borowska

Ul. Podchorążych 16/16

80-298 Gdańsk

Tel: 509 166 777

E-mail: sklep@kolonialnystyl.pl

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego kolonialnystyl.pl, składania zamówień na dostępne produkty, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego są one częścią umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ww. ustawy oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

§ 2 Rejestracja i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego kolonialnystyl.pl

1. Zakupu produktu można dokonać, rejestrując się na stronie sklepu internetowego poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia

2. W celu rejestracji w sklepie internetowym kolonialnystyl.pl (stworzenie konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło.

3. Rejestracja w sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu , są nieodpłatne. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, ( w przypadku posiadania konta dane zostaną pobrane automatycznie) wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

4. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych w innym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane ze względu na niemożność dostarczenia towaru.

5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym kolonialnystyl.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

6. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego kolonialnystyl.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym kolonialnystyl.pl.

7. Formularze nieprawidłowo wypełnione nie stanowią zamówienia i nie będą realizowane. W szczególności za formularze nieprawidłowo wypełnione będą uznane formularze nie zawierające numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej Klienta, umożliwiającego potwierdzenie przez Sklep otrzymanego zamówienia. Sklep nie informuje Klienta o odrzuceniu formularza zamówienia, w razie gdy Klient nie podał danych kontaktowych umożliwiających kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

8. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

9. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrany towar.

10. W celu weryfikacji każde, uznane za prawidłowe wedle przepisów niniejszego Regulaminu otrzymane przez Sklep zamówienie, zostanie potwierdzone przez Sklep w dniu jego otrzymania lub w ciągu najbliższych trzech dni roboczych.

11. Potwierdzenie przez Sklep złożenia zamówienia następuje pocztą elektroniczną na adres email podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Wraz z potwierdzeniem zamówienia Klient otrzymuje na wskazany adres mailowy regulamin świadczenia usług wraz z załącznikami.

12. Dokonanie przez Sklep potwierdzenia złożonego zamówienia w sposób wskazany w ust. 2 i akceptacja przez klienta regulaminu wraz z załącznikami jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej ze złożonym zamówieniem (w którym wskazany będzie przedmiot, cena i dane kupującego) oraz Regulaminem i załącznikami (w którym określone są uprawnienia stron oraz dane sprzedającego).

13. Zamówienie, którego z jakiejkolwiek przyczyny nie uda się potwierdzić w określonym w ust. 1 i 2 terminie i trybie, zostaje automatycznie anulowane bez konieczności informowania o tym Klienta.

§ 3 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego kolonialnystyl.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego kolonialnystyl.pl:

a) podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych na stronie. W przypadku zmiany ceny po złożeniu zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowej ceny zamówienie uważane jest za anulowane.

4. Promocje w Sklepie Internetowym kolonialnystyl.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 4 Formy płatności

1.Zapłata za zakupiony towar w Sklepie Internetowym, według wyboru Klienta dokonanego na formularzu zamówienia, następuje:

– przelewem na numer konta bankowego 34 1090 2590 0000 0001 3622 6282,

– płatnością PayU,

2. W przypadku dokonania przez Klienta płatności w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt a) warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia jest otrzymanie bankowego potwierdzenia dokonania płatności, a czas realizacji zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 3 liczony jest od dnia otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia.

3. Sklep na żądanie Klienta wystawia faktury.

§ 5 Dostawa

1. Zamówione artykuły zostaną dostarczane do Klienta wedle jego wyboru za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej S.A. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy. Dane na przesyłce zawierać będą imię i nazwisko oraz adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

2. Klient ma prawo wyboru – w granicach określonych treścią formularza zamówienia – sposobu i firmy dokonującej dostawy. Dokonując wyboru jednocześnie godzi się na ceny związane z wybranym sposobem i podmiotem dokonującym dostawę, które w tym wypadku mogą być zróżnicowane.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 4 dni roboczych od dnia dokonania ostatecznego potwierdzenia zamówienia przez Klienta i stanowi czas, w jakim obsługa Sklepu przygotuje zamówione artykuły i wyda przesyłkę firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej S.A. celem dostarczenia do Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Klienta lub innych przyczyn przez Klienta zawinionych.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.

5. Koszty przesyłki ponoszone są przez Klienta i zależą m. in. od ciężaru przesyłki, jej wartości itp.

§ 6 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient nie będący przedsiębiorcą ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy, należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać podpisane oświadczenie na adres pocztowy: Dorota Borowska ul. Kornackiego 13, 84-217 Jeleńska Huta, przed upływem w/w terminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, numer rachunku bankowego na jaki powinny zostać zwrócone klientowi pieniądze oraz zwracany towar należy wysłać na adres:

Dorota Borowska

Ul. Kornackiego 13

84-217 Jeleńska Huta

4. Pieniądze zwrócone zostaną klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy, którego numer powinien dołączyć do przesyłanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty przesłania sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Klient proszony jest o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletną jego zawartością.

7. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne opakowanie oraz nie może nosić żadnych śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zakres sprawdzenia.

8. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie podlegają zwrotowi produkty, po usunięciu przez klienta ich oryginalnego opakowania, dotyczące nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych (takie jak płyty z CD z muzyką, oprogramowaniem, itp.).

§ 7 Odpowiedzialność za wady towaru

W przypadku reklamacji należy skontaktować się bezpośrednio z obsługą sklepu telefonicznie bądź mailowo.

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Klientowi nie będącemu przedsiębiorcą przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 . Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

– od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

– od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia, jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

Warunkiem realizacji prawa odstąpienia od umowy jest złożenie przez Klienta stosownego oświadczenia na piśmie.

2. Towar dostarczony do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, należy odesłać na w.w adres

§ 9 Reklamacja

1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca może nie wyrazić zgody na zaproponowany przez kupującego sposób realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli takowy wybór jest niemożliwy do spełnienia przez sprzedawcę lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez sprzedawcę.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Dorota Borowska, ul. Kornackiego 13, 84-217 Jeleńska Huta

4. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

6. Reklamacji nie podlegają:

– uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,

– uszkodzenia wynikłe z zużywania się towaru,

– towary używane niezgodnie z ich przeznaczeniem,

– wygoda towaru.

§ 10 Zwrot

1. W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail.

2. Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana na konto bankowe podane w formularzu zwrotu lub wysłana przekazem pocztowym.

3. Pytania oraz powiadomienia dotyczące zwrotu prosimy kierować na nr tel. 509 166 777.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego kolonialnystyl.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy kolonialnystyl.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sklepem kolonialnystyl.pl rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu

4. Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych artykułów należy kierować na adres poczty elektronicznej sklep@kolonialnystyl.pl lub telefonicznie pod numer telefonu 509 166 777. Tam też Klient może uzyskać fachowe informacje na temat oferowanych przez Sklep artykułów.

Załącznik Przykładowy formularz reklamacyjny